Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 309/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 27/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.3.2019. 

Under debatten har Hanna Halmeenpää understödd av Johanna Karimäki framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 309/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. 

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Hanna Halmeenpääs förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 30 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Hanna Halmeenpääs förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 148 ja, 23 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.