Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 282/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 38/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.3.2019. 

Under debatten har Timo Harakka understödd av Matti Semi framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 282/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. 

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 77 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 77 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 77 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.