Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 180/2018 rd Plenum Måndag 18.3.2019 kl. 12.00—14.31

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 284/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 38/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—39 i proposition RP 284/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.