Senast publicerat 06-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 20/2021 rd Plenum Måndag 8.3.2021 kl. 9.59—14.23

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 10/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 5/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Ledamot Kymäläinen. 

Debatt
14.08 
Suna Kymäläinen sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Tämän esityksen mukaan liikenteen palveluista annetun lain merimieslääkäreitä ja rautatielääkäreitä koskevia kelpoisuusvaatimuksia täsmennettäisiin siten, että jatkossa hakijalta tai hyväksynnän nojalla toimea harjoittavalta edellytettäisiin sitä, että hänen oikeuksiaan toimia lääkärin ammatissa ei ole rajoitettu tavalla, joka rajoittaisi rautatie- tai merimieslääkärin tehtävässä toimimista. Esitys liittyy myös varautumiseen covid-19-epidemian jatkumiseen kevään 2021 aikana. 

Liikenteen palveluista annettuun lakiin tehtävällä väliaikaisella muutoksella mahdollistettaisiin laivaväen pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolon jatkaminen. Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muutoksella mahdollistettaisiin väliaikaisesti miehitystodistuksessa määrätystä pätevyydestä poikkeaminen myös lisäpätevyyksien osalta. Samalla kumottaisiin lakiteknisistä syistä nykyisiä väliaikaisia muutoksia koskevat muutoslait. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Väliaikaiset muutokset olisivat voimassa 30. kesäkuuta 2021 asti.  

Suomen ulkomaankaupan tavarakuljetusten jatkuvuuden turvaaminen teollisuuden ja väestön tarpeiden mukaisesti on tärkeää. Samalla covid-19-epidemian pidentyessä on edelleen tärkeää huolehtia merikuljetusten jatkuvuudesta myös huoltovarmuuden kannalta. Valiokunta toteaa, että tähän saakka toteutetut merikuljetusten jatkuvuutta varmistavat toimenpiteet näyttävät olleen toimivia ja merikuljetukset ovat jatkuneet ilman suuria häiriöitä. 

Asiantuntijakuulemisen mukaan esitettyjä muutoksia puoltaa myös pätevyyksien edellytyksenä olevien kurssimuotoisten koulutusten saatavuuteen liittyvä epävarmuus. Ehdotettu muutos laivaväen pätevyyksien voimassaolon pidentämisestä ja erivapauksien myöntämisestä on asiantuntijoiden arvion mukaan perusteltua nykyisessä tilanteessa. Tällä toimenpiteellä varmistetaan laivahenkilökunnan riittävyyttä erityisesti tilanteessa, jossa mahdollisesti sairaus- tai karanteenipoissaolot lisääntyisivät. 

Asiantuntijakuulemisen mukaan on syytä varautua myös siihen tilanteeseen, että merikuljetusten jatkuvuuden varmistavia toimenpiteitä on tarpeen jatkaa kuluvan vuoden kesäkuun 30. päivän jälkeenkin. Valiokunta kiinnittääkin huomiota siihen, että on pikaisesti selvitettävä tarve mahdolliselle määräajan pidentämiselle ja ryhdyttävä ajoissa toimiin väliaikaisen lainsäädännön jatkamiseksi. Tällöin on liikenteen turvaamisen lisäksi pidettävä mielessä myös terveystarkastusten merkitys liikenneturvallisuudelle. 

Valiokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. 

Arvoisa puhemies! Valiokunnan mietintö on yksimielinen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 10/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.