Senast publicerat 06-06-2021 18:37

Punkt i protokollet PR 20/2021 rd Plenum Måndag 8.3.2021 kl. 9.59—14.23

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen

Regeringens propositionRP 24/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.