Senast publicerat 06-06-2021 19:04

Punkt i protokollet PR 20/2021 rd Plenum Måndag 8.3.2021 kl. 9.59—14.23

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 11/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 1/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.