Senast publicerat 06-06-2021 18:34

Punkt i protokollet PR 21/2021 rd Plenum Torsdag 11.3.2021 kl. 16.04—17.40

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 11/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2021 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 1/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.3.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Ikraftträdandebestämmelsen 

Arto Satonen föreslog understödd av Mikko Lundén att ikraftträdandebestämmelsen godkänns i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Arto Satonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 22 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 11/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.