Senast publicerat 06-06-2021 18:28

Punkt i protokollet PR 23/2021 rd Plenum Tisdag 16.3.2021 kl. 14.05

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 11/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 11/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.