Senast publicerat 06-06-2021 18:28

Punkt i protokollet PR 23/2021 rd Plenum Tisdag 16.3.2021 kl. 14.04—23.22

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen

Regeringens propositionRP 24/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.3.2021.