Senast publicerat 05-06-2021 23:26

Punkt i protokollet PR 25/2019 rd Plenum Fredag 28.6.2019 kl. 10.00—10.23

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 5/2019 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1-9/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2019 rd
Enda behandlingen
Förste vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 2/2019 rd. Den allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 27.6.2019. 

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. Jag ber ledamöterna framställa ändringsförslagen. Det är på en gång möjligt att framställa alla förslag och understöd som anknyter till samma reservation. 

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  

1. Timo Heinonen saml understödd av Kari Tolvanen saml 23.01.02: Anslaget för anställning av statssekreterare och specialmedarbetare minskas med 1 500 000 euro. (Reservation 2, TBM 1) 

2. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 23.01.02: Anslaget för löner till ministrar, deras statssekreterare och specialmedarbetare minskas med 2 900 000 euro. (Reservation 1) 

3. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 23.01.02: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen drar ner på antalet politiska specialmedarbetare och ser över systemet med statssekreterare." (Reservation 1) 

4. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 24.30.66: Anslaget för egentligt utvecklingssamarbete minskas med 64 000 000 euro. (Reservation 1) 

5. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 24.30.66: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen villkorar utvecklingsbiståndet och kräver att mållandet åtar sig att ta kontroll över befolkningstillväxten och att främja jämställdheten mellan kvinnor och män." (Reservation 1) 

6. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 26.40.01: Anslaget på 100 000 euro för en tillfällig sakkunnig i Irak stryks. (Reservation 1) 

7. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 26.40.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utreder och genast publicerar de totala kostnaderna för asylsökande." (Reservation 1) 

8. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 26.40.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen för uppföljning av integrationen tar fram mått, kriterier och maximal längd och vidtar åtgärder för att betydligt minska integrationsutgifterna och göra processerna mer kostnadseffektiva." (Reservation 1) 

9. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 26.40.22: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen effektivare avlägsnar de personer ur landet som fått avslag på sin asylansökan och som vistas olagligt här." (Reservation 1) 

10. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 28.70.05: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen anstränger sig för att få bukt med kostnaderna för att utveckla förvaltningen och att de största och fortlöpande utgiftsökningarna används till garanterade respektive mångsidigt användbara projekt." (Reservation 1) 

11. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 28.80.30: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att sänka avräkningen till Åland till en skälig nivå med hänsyn till att landskapet är skuldfritt och har en synnerligen god ekonomi jämfört med fasta Finland." (Reservation 1) 

12. Leena Meri saf understödd av Ari Koponen saf 31.10.20: Momentet ökas med 500 000 euro för att bygga om anslutningen från landsväg 130 söder om riksväg 25 så att trafiken går i två riktningar. (TBM 2) 

13. Laura Huhtasaari saf understödd av Villhelm Junnila saf 31.10.20: Momentet ökas med 1 000 000 euro för reparation av Katkontie i Honkajoki. (TBM 3) 

14. Jari Koskela saf understödd av Laura Huhtasaari saf 31.10.20: Momentet ökas med 1 500 000 euro för att reparatera landsväg 257 mellan Lavia och Kulla. (TBM 4) 

15. Leena Meri saf understödd av Ari Koponen saf 31.10.20: Momentet ökas med 2 000 000 euro för att bygga om anslutningen mellan riksväg 25 och Kalevankatu i Hyvinge till planskild anslutning. (TBM 5) 

16. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 31.10.20: Momentet ökas med 27 000 000 euro för bastrafikledshållning. (Reservation 1) 

17. Sheikki Laakso saf understödd av Juho Eerola saf 31.10.20: Momentet ökas med 190 000 000 euro för att reparera riksväg 15 mellan Kouvola och Kotka. (TBM 6) 

18. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 31.10.20: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ökar satsningarna på att eliminera flaskhalsar i trafiklederna." (Reservation 1) 

19. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 31.10.20: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att inleda ett försök med höjda hastighetsbegränsningar på motorvägarna i de fall när trafikförhållandena och vägens skick tillåter det." (Reservation 1) 

20. Vilhelm Junnila saf understödd av Mauri Peltokangas saf 31.10.77: Momentet ökas med 500 000 euro för att påskynda den etappindelade planen för Åbo ringväg. (TBM 7) 

21. Timo Heinonen saml understödd av Kari Tolvanen saml 31.10.77: Momentet ökas med 6 500 000 euro för att bygga stadsbanan i Esbo och motiveringen till momentet kompletteras med att projektet får föranleda staten utgifter på högst 200 000 000 euro. (Reservation 2) 

22. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 31.10.77: Momentet ökas med 40 000 000 euro för att utveckla trafikledsnätet. (Reservation 1) 

23. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 31.10.77: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer att Finland blir delaktig av Europeiska unionens TEN-T-finansiering." (Reservation 1) 

24. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 31.10.77: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen efter planeringsfasen vidtar åtgärder för att förkorta restiden mellan Helsingfors och Tammerfors till en timme och inleder beredningen för att skapa snabba tågförbindelser därifrån till Uleåborg (ett s.k. fyratimmarståg) och ända till Jyväskylä samt snabbare förbindelser till östra Finland." (Reservation 1) 

25. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 32.20.44: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ändrar stödsystemet så att biprodukter från inhemska sågverk vidareförädlas och utnyttjas för produktion av el och värme." (Reservation 1) 

26. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 32.20.44: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen snabbt främjar biogasprojekten i regeringsprogrammet och gör bestämmelserna smidigare för att främja en snabb inledning av biogasprojekt samt inleder beredningen för att lösa eventuella frågor om statsbidrag." (Reservation 1) 

27. Timo Heinonen saml understödd av Kari Tolvanen saml 33.10.60: Anslaget till omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder minskas med 5 000 000 euro. (Reservation 2, TBM 9) 

28. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 33.10.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen minimerar beredningskostnaderna för sina osäkra projekt och utan dröjsmål lämnar en utredning till riksdagen om alternativa pensionsmodeller jämte kostnader och konsekvenser för andra förmåner." (Reservation 1) 

29. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen tar i beaktande att trepartsförhandlingarna om sysselsättningsfrämjande åtgärder kan misslyckas och därför sammanställer ett eget program med åtgärder för att öka sysselsättningen." (Reservation 1) 

30. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen tar i beaktande att vi har en utdragen period av svag ekonomisk tillväxt framför oss och därför i förväg utarbetar en reservplan för att balansera upp ekonomin och säkerställa tillväxtförutsättningarna. Planen måste inbegripa åtgärder för att snabbt förbättra priskonkurrensen." (Reservation 1) 

31. Timo Heinonen saml understödd av Kari Tolvanen saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen binder genomförandet av de bestående utgiftsökningarna till ökad sysselsättning och till att sysselsättningsåtgärderna godkänns." (Reservation 2) 

32. Timo Heinonen saml understödd av Kari Tolvanen saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen målmedvetet eftersträvar en balansering av de offentliga finanserna och förelägger riksdagen en plan för att eliminera hållbarhetsgapet." (Reservation 2) 

33. Timo Heinonen saml understödd av Kari Tolvanen saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål inleder en utredningsplan för en snabb förbindelse Helsingfors—Riihimäki—Tavastehus—Tammerfors som inbegriper Flygbanan." (Reservation 2) 

34. Timo Heinonen saml understödd av Kari Tolvanen saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder på nytt de satsningar av engångsnatur som ska finansieras genom försäljning av statens egendom. Om man beslutar sälja statens egendom, bör satsningsobjekten vara faktiska framtidsinvesteringar såsom rekapitalisering av projektbolag för snabba interurbana banförbindelser och av högskolor." (Reservation 2) 

35. Timo Heinonen saml understödd av Kari Tolvanen saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen i sina framtida budgetpropositioner anvisar de anslag, som i regeringsprogrammet föreslås för anordnande av utbildning, såsom lärarlöner, att finansieras med permanenta utgifter i de offentliga finanserna." (Reservation 2) 

Förste vice talman Tuula Haatainen
:

Timo Hainonens förslag nr 1 och Ville Vähämäkis förslag nr 2 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 2 mot förslag nr 1 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Timo Heinonens förslag nr 1 ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 36 nej, 1 avstår; 27 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Heinonens förslag nr 1. 
2) Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 67 nej; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 39 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 37 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 39 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 34 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 68 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 58 nej, 1 avstår; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 68 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 65 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 35 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 38 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Laura Huhtasaaris förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 37 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 38 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 38 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 42 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sheikki Laaksos förslag nr 17 ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 19 nej, 2 avstår; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 18 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 68 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 19 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 69 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Villhelm Junnilas förslag nr 20 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 39 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 21 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 36 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 22 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 40 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 23 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 68 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 24 ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 69 nej, 1 avstår; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 25 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 68 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 26 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 68 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 27 ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 31 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 28 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 65 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 29 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 69 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 30 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 69 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 31 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 42 nej, 1 avstår; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 32 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 69 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 33 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 63 nej, 3 avstår; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 34 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 37 nej, 1 avstår; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 35 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 35 nej, 1 avstår; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Kaisa Juuso /saf avsåg rösta ”ja” vid omröstningen om förslag nr 27. 

Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2019 i proposition RP 5/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1—9/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2019. Ärendet slutbehandlat.