Senast publicerat 06-06-2021 01:51

Punkt i protokollet PR 25/2020 rd Plenum Tisdag 17.3.2020 kl. 17.39—1.32

4.  Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

Övrigt ärendeÖ 3/2020 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. 

Debatt
1.27 
Mia Laiho kok :

Arvoisa puhemies! Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista liittyy valmiuslakiin. Tässähän on se, että kiireettömässä hoidossa ei tarvitse noudattaa niitä määräaikoja, mitä on laissa säädetty, ja tämä on ihan perusteltua poikkeustilanteessa. Mutta pitää huomioida nyt jatkossa, että seurataan myös näitä kiireettömien hoitojen hoitoonpääsyaikoja, jotka monissa kunnissa ovat erittäin pitkät jo tälläkin hetkellä, ja myöskin huomioidaan se, että jos jonkun tilanne pahenee siinä odottaessa, häntä voidaan sieltä nostaa sitten kiireelliseen hoitoon. 

Toivottavasti koronaepidemia vaimenee kohtuullisessa ajassa ja päästään taas normaaliin päiväjärjestykseen. Todennäköisesti siinä vaiheessa tullaankin tarvitsemaan jononpurkutoimenpiteitä, jotta saadaan sitten kiireetöntä hoitojonoa purettua. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 2 på dagordningen.]