Senast publicerat 05-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 26/2018 rd Plenum Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09—15.54

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2018 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 2/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
15.52 
Hannu Hoskonen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Talousvaliokunta mietinnössään korostaa sitä, että tämä lakiesityshän koskee ja tässä hallituksen esityksessä on kysymys nimenomaan vakuutusten tarjoamisesta, niistä henkilöistä, jotka tekevät vakuutuksista tarjouksia ja edustavat näin ollen vakuutuksenantajia. On syytä muistaa se, että lain uudistaminen ja parantaminen ovat lähteneet siitä, että vakuutustoiminta on erittäin kansainvälistä toimintaa ja siellä toimii erilaisia vakuutusmeklareita, ja tällä uudella lainsäädännöllä on nimenomaan luotu ne toimintaehdot, millä vakuutuksen antamista eri välittäjien kautta hoidetaan. 

Tavallaan tämä muistuttaa kiinteistönvälittäjistä annettua lakia. Sielläkin vaaditaan asianomaiselta toimijalta erinomaista huolellisuutta ja ennen kaikkea ammattitaitoa. Vakuudeksi ammattitaidon kannalta nämä vakuutusedustajat ja sivutoimiset vakuutusedustajat on rekisteröitävä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutuksenantajarekisteriin. Tässä rekisteröinnin edellytyksenä on muun muassa se, että on riittävä ammattipätevyys ja ennen kaikkea hyvä maine. Elikkä tällä rekisteröintimenettelyllä varmistetaan se, että vakuutuksenantajat ja vakuutusmeklarit ovat ammattimaisesti [Puhemies koputtaa] työtään tekeviä, hyvämaineisia ammattilaisia, aivan kuten kiinteistönvälittäjätkin omalla toimialallaan ovat. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—12 i proposition RP 172/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 13 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.