Senast publicerat 05-06-2021 17:52

Punkt i protokollet PR 26/2018 rd Plenum Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09

3.  Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 145/2017 rd
LagmotionLM 59/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2018 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.3.2018. 

Under debatten har Katja Taimela understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att lagförslagen förkastas. Dessutom har Katja Taimela understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Riksdagen ska nu votera om att godkänna eller förkasta lagförslagen. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 65 nej; 35 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—59 i proposition RP 145/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 59/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Eftersom riksdagen godkänt lagförslagen enligt betänkandet anser jag mig inte med stöd av 42 § 2 mom. i grundlagen kunna presentera förslaget till uttalande som framställdes under debatten för votering, eftersom det till sitt innehåll står i strid med det beslut riksdagen redan fattat i ärendet. 

Ärendet slutbehandlat.