Senast publicerat 05-06-2021 17:52

Punkt i protokollet PR 26/2018 rd Plenum Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09

4.  Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

MedborgarinitiativMI 1/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2018 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 4/2018 rd. Utskottet föreslår att lagförslaget förkastas. 

Under debatten har Mika Raatikainen understödd av Leena Meri föreslagit att lagförslaget i medborgarinitiativet läggs som grund för behandlingen. 

Jag anser att lagförslaget till sitt innehåll står i strid med grundlagen, så med stöd av 42 § 2 mom. kan jag inte presentera Mika Raatikainens förslag gällande grund för behandlingen för votering. 

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.