Senast publicerat 05-06-2021 17:52

Punkt i protokollet PR 26/2018 rd Plenum Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09—15.54

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Regeringens propositionRP 19/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.