Senast publicerat 06-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 29/2021 rd Plenum Onsdag 24.3.2021 kl. 14.02—14.58

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Regeringens propositionRP 189/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2021 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 23.3.2021. 

Under debatten har Mauri Peltokangas understödd av Jani Mäkelä framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A). 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 189/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.  

Andre vice talman Juho Eerola
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Mauri Peltokangas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.