Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 32/2021 rd Plenum Fredag 26.3.2021 kl. 13.03—20.32

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Regeringens propositionRP 252/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 252/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.