Senast publicerat 04-06-2021 22:26

Punkt i protokollet PR 33/2016 rd Plenum Onsdag 6.4.2016 kl. 13.59

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 2/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2016 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 3/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 5.4.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Ikraftträdandebestämmelsen 

Talman Maria Lohela
:

Sirpa Paatero har understödd Joona Räsänen föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Sirpa Paateros förslag "nej".
Omröstningsresultat: 97 ja, 54 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 2/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.