Senast publicerat 04-06-2021 22:44

Punkt i protokollet PR 33/2016 rd Plenum Onsdag 6.4.2016 kl. 13.59

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av 89 och 108 § i avfallslagen

Regeringens propositionRP 147/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2016 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 6/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 5.4.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1, 230 § 

Talman Maria Lohela
:

Katja Taimela har understödd av Satu Hassi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 55 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 147/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.