Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 33/2021 rd Plenum Söndag 28.3.2021 kl. 12.00

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Regeringens propositionRP 39/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen har 26.3.2021 föreslagit att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.3.2021. 

Under debatten har Ben Zyskowicz understödd av Pia Kauma i strid med talmanskonferensens förslag föreslagit att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, kulturutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

Redogörelsen godkändes. 

Talmanskonferensens förslag ”ja”, Ben Zyskowicz förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 28 ja, 26 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.