Senast publicerat 06-06-2021 18:07

Punkt i protokollet PR 35/2021 rd Plenum Onsdag 7.4.2021 kl. 14.01—15.57

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 16/2021 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Minister Vanhanen, varsågod. 

Debatt
14.48 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksellä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi pantaisiin kansallisesti täytäntöön sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta annettu EU-direktiivi.  

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset [Hälinää — Puhemies koputtaa] ja valvonta ovat tähän asti perustuneet samaan sääntelyyn... 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Anteeksi, ministeri Vanhanen. — Nyt ne edustajat, joilla on jotain muuta keskusteltavaa, siirtykää salista ulos. — Ministeri Vanhanen, olkaa hyvä.  

...jota sovelletaan luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksiin ja valvontaan. Koska vakavaraisuusvaatimukset on suunniteltu ensisijaisesti luottolaitosten tarpeisiin, ne ovat soveltuneet huonosti muille kuin kaikkein suurimmille sijoituspalveluyrityksille. Vuoden 19 lopussa annettiin EU-direktiivi, joka koskee nimenomaan sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvontaa ja vaatimuksia, ja sen toimeenpanosta tässä on siis kyse. 

Sijoituspalvelulaista ehdotetaan muutettavaksi säännökset sijoituspalveluyritysten perustamispääomavaatimuksista ja lisättäväksi säännökset hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, riskien käsittelystä ja palkitsemisesta, vakavaraisuuden valvonnasta sekä hallinnollisista seuraamuksista. 

Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi tarpeelliset täsmennykset määritelmiin, toimivaltuuksiin ja tehtäviin. Lisäksi lakiin tehtäisiin muita teknisluonteisia korjauksia. 

Luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin ehdotetaan eräiden toimilupasäännösten muuttamista ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussääntelyn eriyttämisestä johtuvia muita muutoksia. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin taas ehdotetaan tehtäväksi teknisluontoisia säännösmuutoksia. 

Sijoitusrahastolakiin ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annettuun lakiin ehdotetaan lisäksi vähimmäispääomavaatimuksia koskevia muutoksia, jotka koskevat sijoituspalveluja tarjoavia toimijoita. Lisäksi rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien omien varojen vähimmäismäärää koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi direktiivimuutosta vastaavat muutokset. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.6.2021. — Tämä puhe ei ollut itseni kirjoittama. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin. — Edustaja Essayah. 

14.51 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies... [Puhuja aloittaa puheenvuoron mikrofonin ollessa suljettuna]  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Essayah, mikrofoni päälle, niin kirjoittamanne puhe kuuluu. 

Kiitoksia, arvoisa puhemies! Todellakin tämä sijoituspalveluyrityksiä koskeva vakavaraisuusvaatimus ja valvontadirektiivin kansallinen täytäntöönpano on varmastikin tarpeellinen, ja oikeastaan tässä tilanteessa ainut kysymys liittyykin siihen, onko tässä ylipäätänsä minkä verran ollut tätä niin sanottua kansallista harkintaa ja liikkumavaraa vai onko tämä hyvin pitkälti vain suoraan sieltä EU-sääntelystä tulevaa ja toimenpistettävää tekstiä. Elikkä onko tässä minkä verran käytetty kansallisesti harkintaa esimerkiksi liittyen näihin pääomavaatimuksiin tai joihinkin vastaaviin? 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.