Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 35/2021 rd Plenum Onsdag 7.4.2021 kl. 14.01—15.57

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2021 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Minister Vanhanen. 

Debatt
15.07 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ehdotetaan muutettavaksi kaikkiaan viittä eri lakia: kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettua lakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia, Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia ja sijoituspalvelulakia.  

Esitys on hyvin tekninen, ja sillä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi eräiden rahoitusmarkkinoita koskevien direktiivien muuttamisesta, joka annettiin Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistuksen yhteydessä. Muutoksen myötä niin sanottujen raportointipalvelujen tarjoajien valvonta siirrettäisiin kansalliselta tasolta EU-tasolle eli Finanssivalvonnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia muutettaisiin siten, että laissa huomioitaisiin unionin tasolla Euroopan pankkiviranomaiselle keskitettävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät tehtävät. 

Esityksen tarkoituksena on myös lisätä Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistusta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi tehtäisiin vähäisiä tarkistuksia kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettuun lakiin ja Finanssivalvonnasta annettuun lakiin.  

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että 3. lakiehdotus tulee voimaan 30. kesäkuuta tänä vuonna ja muut lakiehdotukset ensi vuoden 1. päivänä.  

Hallituksen esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla ei ole juurikaan vaikutuksia Suomessa toimiviin yrityksiin, sillä mainittuja palveluja ei tällä hetkellä tarjota Suomeen sijoittuneissa yrityksissä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.