Senast publicerat 05-06-2021 02:16

Punkt i protokollet PR 36/2016 rd Plenum Tisdag 12.4.2016 kl. 13.59—20.29

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 2/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2016 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
20.24 
Thomas Blomqvist :

Värderade fru talman! I enlighet med reservation nummer 2 föreslår jag att det här lagförslaget förkastas. Orsaken är att det inte är motiverat att slopa det här skyddet på basen av humanitära skäl. 

Rouva puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen, että tämä lakiehdotus hylätään. Ei ole perusteita kumota humanitääristä suojelua. Se vain laskisi kansainvälisen suojelun tasoa Suomessa, mihin emme näe perustetta. 

20.24 
Matti Semi vas :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Blomqvistin tekemää esitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.