Senast publicerat 04-06-2021 23:22

Punkt i protokollet PR 37/2016 rd Plenum Onsdag 13.4.2016 kl. 13.59

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 2/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2016 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 12.4.2016. 

Under debatten har Thomas Blomqvist understödd av Matti Semi föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 29 nej; 63 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 2/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.