Senast publicerat 06-06-2021 18:13

Punkt i protokollet PR 39/2021 rd Plenum Fredag 9.4.2021 kl. 14.30—14.33

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 18/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2021.