Senast publicerat 06-06-2021 01:50

Punkt i protokollet PR 44/2020 rd Plenum Torsdag 2.4.2020 kl. 16.02—22.05

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 2/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—21 i proposition RP 2/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.