Senast publicerat 01-07-2022 17:33

Punkt i protokollet PR 44/2022 rd Plenum Tisdag 26.4.2022 kl. 13.59—17.39

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 44/2022 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Jag öppnar debatten. — Presentationsanförande, minister Lintilä, varsågod. 

Debatt
15.54 
Elinkeinoministeri Mika Lintilä 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Tänään käsiteltävänä olevalla hallituksen esityksellä toimeenpannaan komission tarkkailuasetuksen muutos. Ehdotetun lain mukaan vuoden 2022 aikana päästökaupassa ei edellytettäisi kestävyyskriteerien osoittamista bionesteiden ja biomassapolttoaineiden nollapäästöisyyden ehtona. Esityksen tavoitteena on toiminnanharjoittajien yhdenmukaisen kohtelun ja sääntelyn varmistaminen EU:n laajuisessa päästökauppajärjestelmässä. 

Ehdotettu muutos ei vaikuta toiminnanharjoittajan velvollisuuteen osoittaa kestävyyskriteerit muun lainsäädännön perusteella, ja näin ollen esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Käytännössä kestävyyskriteerien voimaantulon siirto koskisi kansallisesti päästökaupan piiriin otettuja niin sanottuja opt-in-laitoksia, jotka eivät ole kestävyyslain piirissä. Näiden laitosten osalta velvollisuus kestävyyskriteerien osoittamiseksi siirtyisi vuodelle 2023. 

Ehdotetun muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

Arvoisa puhemies! Tiedän, että talousvaliokunta on erittäin kiireellisesti työllistetty, mutta toivon, että nämä molemmat tänään käsittelyssä olleet hallituksen esitykset voitaisiin juoksuttaa verrattain nopeasti sieltä läpi. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.