Senast publicerat 14-06-2021 14:28

Punkt i protokollet PR 51/2021 rd Plenum Onsdag 5.5.2021 kl. 14.00—20.07

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Regeringens propositionRP 58/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Vi inleder debatten, minister Henriksson.  

Debatt
17.31 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies, värderade talman! Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta. Lailla säädettäisiin sopimusta täydentävää kansallista lainsäädäntöä, sillä sopimuksen määräykset rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta ja rikosrekisteritietojen vaihtamisesta eivät tietyiltä osin ole sovellettavissa itsenäisesti. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia. 

Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 1. helmikuuta vuonna 2020. Neuvottelut yhteistyöstä EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä sitä koskevaksi EU—UK-sopimukseksi saatiin päätökseen 24.12.2020. Euroopan unionin neuvosto teki 29. joulukuuta 2020 päätöksen sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta 1.1.2021 alkaen. Kyseessä on niin sanottu unionisopimus, joka on suoraan unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita velvoittava, eikä sitä saateta erikseen kansallisesti voimaan. 

Suomen kannalta sopimus kuitenkin tietyiltä osin edellyttää asiallisia täytäntöönpanosäädöksiä. Esityksessä ehdotetulle sopimusta täydentävälle kansalliselle lainsäädännölle on välitön tarve, jotta sopimusta voidaan näiltä osin täysimääräisesti soveltaa. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  

Värderade talman! Den gällande lagstiftningen om utlämning för brott mellan Europeiska unionens medlemsstater grundar sig på rambeslutet om en europeisk arresteringsorder. 

Bestämmelserna om överlåtelse för brott i handels‑ och samarbetsavtalet motsvarar i stor utsträckning de gällande bestämmelserna i rambeslutet med vissa undantag. Det är till exempel med avvikelse från EU-bestämmelserna tillåtet att vägra lämna ut eller att begränsa utlämningen av egna medborgare. I propositionen föreslås det att Finland inte ska utlämna finska medborgare till Förenade kungariket. 

Arvoisa puhemies! Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä voimassa oleva rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva sääntely perustuu eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaan puitepäätökseen. EU—UK-sopimuksen luovuttamista koskevat määräykset EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä vastaavat pitkälti tätä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä voimassa olevaa sääntelyä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi EU-sääntelystä poiketen sallittua on kieltäytyä omien kansalaisten luovuttamisesta tai asettaa rajoituksia heidän luovuttamiseensa. Esityksessä ehdotetaan, ettei Suomi luovuttaisi omia kansalaisiaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. 

Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista muihin jäsenvaltioihin sääntelee Suomessa niin sanottu EU-luovuttamislaki, jolla on pantu täytäntöön eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva puitepäätös. EU-eron jälkeen laki ei enää sovellu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Koska EU—UK-sopimuksen luovuttamista koskevat määräykset vastaavat pääosin eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen säännöksiä, esityksessä ehdotetaan, että EU-luovuttamislaki olisi tietyiltä osin noudatettavissa sopimuksen määräysten kanssa soveltuvin osin rinnakkain. 

EU—UK-sopimuksen määräykset rikosrekisteritietojen vaihtamisesta EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä niin ikään vastaavat pitkälti EU:n jäsenvaltioiden välistä sääntelyä eli niin sanottua ECRIS-puitepäätöstä ja ECRIS-päätöstä. Nämä on Suomessa pantu täytäntöön säätämällä niin sanottu EU-rikosrekisterilaki. EU-eron jälkeen laki ei enää sovellu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Koska EU—UK-sopimuksen rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevat määräykset vastaavat pääosin ECRIS-puitepäätöksen ja ECRIS-päätöksen vastaavia säännöksiä, esityksessä ehdotetaan, että EU-rikosrekisterilaki olisi tietyiltä osin noudatettavissa sopimuksen määräysten kanssa soveltuvin osin rinnakkain. — Kiitoksia. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.