Senast publicerat 06-06-2021 17:13

Punkt i protokollet PR 51/2021 rd Plenum Onsdag 5.5.2021 kl. 14.00—20.07

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § i lagen om närings-, trafik och miljöcentralerna

Regeringens propositionRP 65/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst en halv timme. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Vi inleder debatten. Minister Haatainen först, presentationsanförande.  

Debatt
17.37 
Työministeri Tuula Haatainen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitos, arvoisa puhemies! Kaikki TE-toimistot antavat toimialueellaan työvoimapoliittisia lausuntoja työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle työttömyysetuutta hakevien työnhakijoiden etuuden saamisen edellytyksistä. TE-toimistojen tulee antaa nämä työvoimapoliittiset lausunnot ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut lausunnon antamiseksi tarpeellisen selvityksen tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt.  

Suuri osa lausunnoista annetaan asiakaspalvelun yhteydessä. Laajempaa selvittämistä ja harkintaa vaativat asiat ratkaistaan asiakaspalvelusta erillisissä asiantuntijayksiköissä, ja tällöin asian käsittely saattaakin kestää pidempään. Käsittelyajoissa on toimistokohtaisia eroja.  

Nykyisen lain mukaan TE-toimistojen välisestä tehtävänjaosta ja sitä koskevasta alueellisen toimivallan järjestämisestä määrätään ely-keskuksen päätöksellä, jos kyseessä on keskuksen toimialueen sisäinen järjestely. Muussa tapauksessa asiasta määrätään työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä.  

Hallitus esittääkin nyt, että lakiin lisättäisiin asetuksenantovaltuus, jonka perusteella valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tiettyjen, nykyisin kaikille työ- ja elinkeinotoimistoille kuuluvien työttömyysturva-asioiden käsittelyn hoitamisesta useamman kuin yhden työ- ja elinkeinotoimiston toimialueella.  

Tällä esitetyllä muutoksella mahdollistetaan valtioneuvoston asetuksella tapahtuva päätöksenteko keskitettävistä tehtävistä ja keskitettävät tehtävät hoitavasta TE-toimistosta. Työ- ja elinkeinoministeriön päätöstä TE-toimistojen toimialueen laajentamisesta työttömyysturvatehtävien osalta ei pidetä riittävänä säädöstasona, koska osa keskitettävistä tehtävistä koskee merkittävää julkisen vallan käyttöä, kuten karenssiin määräämistä.  

Esitetyn muutoksen tavoitteena on mahdollistaa työttömyysturvatehtävien keskittäminen. Keskittämisellä voitaisiin nykyistä paremmin turvata vaativampien työttömyysturva-asioiden viivytyksetön käsittely, ja samalla voidaan edistää myös ratkaisukäytännön yhdenmukaisuutta, joka on tavoiteltava tila.  

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Taimela. 

17.39 
Katja Taimela sd :

Arvoisa rouva puhemies! Kiitos ministeri Haataiselle lain esittelystä. — Kysymys on siis hallituksen esityksestä, joka mahdollistaa työttömyysturvatehtävien keskittämisen yhteen TE-toimistoon valtioneuvoston asetuksella. Tarkoitus on toimia monipaikkaisesti, eli muutos ei varsinaisesti aiheuta työskentelypaikkakunnan muutoksia. Toki pitää muistaa, että muutoksessa muutoin noudatetaan ja huomioidaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön pitää voida olla mukana toteuttamassa itse tätä muutosta. Aloitimme työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa eilen asian ennakkokäsittelyn, jotta saamme lakiesityksen sujuvasti eteenpäin. Laki on tulossa voimaan lokakuun alusta, ja sen keskeinen tavoite on varmistaa yhtenäinen valtakunnallinen linja TE-toimistojen tulkintoihin.  

Käsittelyaikatauluissa on ollut viiveitä ja ongelmia, niin kuin me tiedämme, ja tämän keskitettävän yksikön toiminta pitää voida resursoida niin, että viivytyksetön käsittely tullaan jatkossa paremmin turvaamaan. Tästä tulee valtavan paljon palautetta varmasti jokaiselle meistä edustajista.  

Uudistus on myös yksi osa suuntausta kuntamalliin, kun kyseessä on tehtävä, jota ei ole tarkoituksenmukaista hajauttaa kaikkien kuntien tehtäväksi jatkossa.  

Tärkeä lakihanke, joka toivottavasti etenee nopeasti tässä eduskuntakäsittelyssä, ja itse koen, että tämä on sentyyppinen lakihanke, että tämä on myös iso oikeudenmukaisuuskysymys, jos ajatellaan yhtenäistä linjaa tulkinnoissa. Siksi tämä on äärimmäisen tärkeää pystyä toteuttamaan jatkossa paremmin.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.