Punkt i protokollet
PR
55
2015 rd
Plenum
Torsdag 22.10.2015 kl. 16.02—20.19
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 1/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Ingen allmän debatt. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 28/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 31-03-2017 11:12