Punkt i protokollet
PR
55
2015 rd
Plenum
Torsdag 22.10.2015 kl. 16.02—20.19
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om handel med utsäde och om upphävande av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 2/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Ingen allmän debatt. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition RP 23/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 31-03-2017 11:12