Senast publicerat 05-08-2022 13:42

Punkt i protokollet PR 64/2022 rd Plenum Tisdag 31.5.2022 kl. 14.00—18.23

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 44/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2022 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 10/2022 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Utskottets ordförande, ledamot Grahn-Laasonen, varsågod. 

Debatt
15.50 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitos, arvoisa puhemies! Talousvaliokunta on käsitellyt hallituksen esityksen 44/2022, ja esittelen lyhyesti tämän mietinnön. 

Esityksessä ehdotetaan väliaikaista muutosta päästökauppalakiin vuoden 2022 eli tämän vuoden osalta. Ehdotuksen taustalla ovat sekä komission että jäsenvaltioiden haasteet kestävyyssääntelyn täytäntöönpanossa. Komission 9.3. julkaistulla täytäntöönpanoasetuksella tarkkailuasetuksen muuttamisesta on mahdollistettu se, että jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta vuoden 2022 kestävyyskriteerejä päästökaupassa biomassapolttoaineiden ja bionesteiden nollapäästöisyyden ehtona. 

Talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella yritykset eivät ole voineet saada viranomaisen hyväksyntää kestävyyskriteerijärjestelmilleen erityisesti komission ohjeistuksen viivästymisen vuoksi. Tilanteessa, jossa järjestelmän toimeenpano on kesken, toiminnanharjoittajilla ei ole mahdollisuutta saada riittävää varmuutta siitä, täyttävätkö niiden kestävyysjärjestelmät lain asettamat vaatimukset ja käytetyn biomassan nollapäästöisyyden. Talousvaliokunta korostaa laajemminkin päästökauppajärjestelmän ennustettavuuden ja ajantasaisen tiedonsaannin merkitystä oikeusvarmuuden ja investointien turvaamisen kannalta. 

Talousvaliokunnan saamien alustavien tietojen perusteella suurin osa EU:n jäsenvaltioista ei ole edellyttämässä kestävyyden osoittamista päästökaupassa polttoon käytettävien biopolttoaineiden, biomassapolttoaineiden ja bionesteiden osalta tänä vuonna. Ehdotettu poikkeusmahdollisuuden hyödyntäminen edistäisi siten myös alan toimijoiden yhdenvertaista kohtelua ja yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumista. 

Nyt ehdotetulla väliaikaisella poikkeuksella ei ole arvioitu olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Talousvaliokunnan päätösehdotus yksimielisesti on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen 44/2022 sisältyvän lakiehdotuksen. 

Arvoisa puhemies! Tämä melko tekninen lakiesitys, ja mietintö siitä on nyt esitelty. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.