Senast publicerat 04-06-2021 17:49

Punkt i protokollet PR 68/2015 rd Plenum Fredag 20.11.2015 kl. 13.02

11.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagstiftningen om arbetspensionssystemet och om förslag till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 16/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2015 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.11.2015. 

Under debatten har Anna Kontula understödd av Matti Semi föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 157 ja, 4 nej; 38 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—38 i proposition RP 16/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.