Senast publicerat 03-06-2022 14:18

Punkt i protokollet PR 68/2022 rd Plenum Fredag 3.6.2022 kl. 12.59—13.25

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 44/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.