Senast publicerat 07-06-2022 17:12

Punkt i protokollet PR 69/2022 rd Plenum Tisdag 7.6.2022 kl. 14.03

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens propositionRP 61/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2022 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 6/2022 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Jag öppnar den allmänna debatten. Ledamot Kiviranta, varsågod. 

Debatt
16.13 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Esityksen tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia työttömyysturva-asioissa ja nopeuttaa ja sujuvoittaa kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan henkilön työttömyysturva-asioiden käsittelyä. Muutokset eivät vaikuta työttömyysetuuden saamisen edellytyksiin eivätkä muutoinkaan työnhakijoiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Avainasemassa on joustavuus ja se, että kunnille annetaan aiempaa enemmän vapautta järjestää työttömyyspalvelut. Tämä tietysti tarkoittaa myös lisää vastuuta. Joustamattomuutta on kunnissa arvosteltu, ja tämän jälkeen joustavuus sekä toivottavasti myös tehokkuus lisääntyvät. Jonkin verran on kannettu huolta resurssien riittävyydestä. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa mietinnössään, että nyt käsittelyssä olevassa esityksessä ehdotetut muutokset eivät aiheuta kuntien lisäresursointitarvetta, mutta katsoo, että resurssien tarkoituksenmukaista jakautumista kokeilukuntien ja TE-toimistojen välillä on aiemmin tehtyjen lainsäädäntömuutosten sekä työllisyydessä tapahtuneiden muutosten vuoksi syytä tarkastella huolellisesti ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—4 i proposition RP 61/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.