Senast publicerat 05-06-2021 23:28

Punkt i protokollet PR 71/2019 rd Plenum Onsdag 27.11.2019 kl. 14.01—20.47

2.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Statsrådets redogörelseSRR 2/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2019 rd
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån finansutskottets betänkande FiUB 11/2019 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.11.2019. 

Under debatten har Lulu Ranne understödd av Jani Mäkelä föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande enligt reservation 1, Heikki Vestman har understödd av Sinuhe Wallinheimo föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande enligt reservation 2 och Peter Östman har understödd av Sari Essayah föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande enligt reservation 3.  

Redogörelsen godkändes. 

Talman Matti Vanhanen
:

Vid omröstningarna ställs först Lulu Rannes förslag mot Heikki Vestmans förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot Peter Östmans förslag. Slutligen ställs det vid denna omröstning segrande förslaget mot utskottets förslag.  

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Heikki Vestmans förslag ”ja”, Lulu Rannes förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 139 ja, 36 nej; 24 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Heikki Vestmans förslag. 
2) Peter Östmans förslag ”ja”, Heikki Vestmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 136 ja, 39 nej; 24 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag. 
3) Utskottets förslag ”ja”, Peter Östmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 71 nej; 29 frånvarande
 

Följande anmälning antecknades till protokollet: Antero Laukkanen /kd avsåg rösta ”nej” i i omröstning 3.  

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.