Punkt i protokollet
PR
72
2015 rd
Plenum
Fredag 27.11.2015 kl. 13.00—13.30
4
Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 7/2015 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 26.11.2015. 
Under den allmänna debatten har Katja Hänninen understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att till grund för behandlingen läggs lagförslaget i medborgarinitiativet. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Den som instämmer i utskottets förslag att lagförslaget förkastas röstar "ja", om "nej" vinner har riksdagen godkänt Katja Hänninens förslag som grund för behandlingen. 
Ett godkännande av förslaget till grund för behandlingen innebär samtidigt att riksdagen godkänner 50 § enligt medborgarinitiativet. 
Förfaringssättet godkändes. 
Utskottets förslag "ja", Katja Hänninens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 139 ja, 33 nej; 27 frånvarande
 
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 05-05-2017 11:34