Senast publicerat 05-06-2021 02:37

Punkt i protokollet PR 73/2017 rd Plenum Tisdag 20.6.2017 kl. 14.01—18.29

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europeiska unionens förordning om återvinning av fartyg

Regeringens propositionRP 69/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 69/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.