Senast publicerat 05-06-2021 14:20

Punkt i protokollet PR 74/2018 rd Plenum Tisdag 26.6.2018 kl. 13.59—17.57

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 180/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 13, 32/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna. 

Debatt
17.39 
Kari Kulmala sin :

Arvoisa puhemies! Nyt päästään oikeastaan minun leipälajiini eli tieliikennelakiin. — Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tieliikennelaki. Sääntöjen uudistamisen keskeisenä tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen. Näin ainakin tulisi olla, se on lähtökohta. Ehdotetulla lailla toimeenpannaan valtioneuvoston tekemä periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta. Samalla muutettaisiin useita siihen liittyviä lakeja. Täytyy rehellisesti sanoa, että odotin tältä esitykseltä paljon enemmän.  

Tieliikenteestä on annettu suuri määrä säännöksiä eri laeissa, asetuksissa ja päätöksissä, ja voin kertoa, että edes asiaan vihkiytynyt liikenteenvalvoja ei niitä kaikkia täysin hallitse. Onneksi on vielä kirjat, netti ja tiedostot, mistä asiat voi tarkistaa.  

Tieliikenne on paljon muutakin kuin vain nopeusrajoitukset ja niiden noudattaminen. 

Pidän hyvänä, että heijastimen ja pyöräilykypärän käyttöä koskeva sääntely säilyy tieliikennelaissa selkeänä viestinä niiden käyttämisen tarpeellisuudesta ja tärkeydestä. Kuitenkin, jos käyttämättä jättämistä ei ole sanktioitu, tämä on pelkkä tyhjä suositus eli tavallaan kuollut kirjaus. Olen käynyt aika monella kuolonkolaripaikalla, missä on jalankulkija tai polkupyöräilijä jäänyt auton alle, ja todennäköisesti olisivat säilyneet hengissä, mikäli olisivat käyttäneet heijastinta tai suojakypärää.  

Talvirengasmääräys on myös aika erikoinen säännös. Eli talvirengasmääräyksiä uudistettaisiin esityksen perustelujen mukaan vastaamaan Suomen vaihtuvia keliolosuhteita. Talvirenkaita olisi siten käytettävä ajoneuvoissa, jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana. Tässä asiassa en usko ihmisen hyvyyteen eli en kannata tätä muutosta.  

Esityksen mukaan ajosuuntien välisen sulkuviivan väri vaihdetaan keltaisesta valkoiseksi. En pidä tätäkään esitystä tarkoituksenmukaisena. Muutosta on valiokunnassa perusteltu muun muassa sillä, että useimmissa muissa maissa on käytössä valkoinen väri myös sulkuviivassa. Kuitenkaan monessa muussa maassa ei ole niin pitkä talviaika kuin Suomessa, jossa lumi hankaloittaa tiemerkintöjen näkymistä. Keltainen väri erottuu kuluneenakin ehdottomasti paremmin lumen seasta kuin valkoinen väri. En kannata tätäkään muutosta.  

Automaattisessa liikennevalvonnassa käytettävien laitteiden liikenteen sujuvuuteen liittyviin vaikutuksiin olisi syytä hieman myös paneutua. Valiokunnallekin annetun selvityksen mukaan merkittävällä osalla kuljettajista on tapana laskea automaattisten kameroiden kohdalla ajoneuvon nopeus tarpeettoman alhaiseksi, mikä haittaa selkeästi liikenteen sujuvuutta ja voi aiheuttaa myös turvallisuusriskejä. Saadun selvityksen mukaan kyse on usein siitä, että kuljettajat eivät ole varmoja sallitusta nopeusrajoituksesta ja hidastavat siksi varmuuden vuoksi valvonta-alueella hyvin alhaiseen nopeuteen. Valiokunta kiinnittää huomiota siis samaan asiaan, mistä olen tehnyt toimenpidealoitteen 32 vuonna 2016. Valiokunta korostaa, että joko kunkin automaattikameran yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla nopeusrajoituksen ilmaiseva merkki. Automaattiset liikennevalvontakamerat ja -tolpat tulee mielestäni myös maalata värikkäiksi. Silloin on kyse myös automaattisen liikennevalvonnan osalta ennalta estävyydestä sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta eikä vain tienkäyttäjien rahastuksesta. Huomasin liikennemerkkejä selatessani, että merkeistä puuttui yksittäistä pistevalvontaa ilmoittava liikennemerkki, jota käytetään esimerkiksi Ruotsissa. Olemmeko me ruotsalaisia huonompia? Tuskin olemme. En ainakaan minä halua olla.  

Liikennevirhemaksu saadaan määrätä esityksen mukaan myös moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tehdyn sellaisen liikennerikkomuksen seuraamuksena, joka on havaittu automaattisessa liikennevalvonnassa tai muuten ajoneuvoa pysäyttämättä ja joka koskee esimerkiksi henkilökohtaisen turvalaitteen käyttämättä jättämistä eli suomeksi sanottuna turvavyön käyttämättä jättämistä. Pidän tämän toteennäyttämistä erittäin haasteellisena, mutta onnea vain valvojille käräjille. Olen itsekin käräjillä ollut muutaman kerran todistamassa turvavyön käyttämättä jättämättömyyttä, ja se on varsin haasteellista.  

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä on edelleen niin paljon epäkohtia, että tätä on liikenneturvallisuuteen paneutuneen henkilön vaikea hyväksyä tällaisena. 

17.44 
Eerikki Viljanen kesk :

Arvoisa puhemies! Tämä esitys tieliikennelaiksi on suuri ja merkittävä paketti, mutta otan tässä yhteydessä esille vain yhden asian tästä suuresta kokonaisuudesta, asian, josta oli tehty myös aloite, ja aloitteessa esitettyyn ongelmaan on vastattu tässä samassa yhteydessä. Tämä asia koskee kotiin tuotavien palveluiden pysäköintiongelmaa. 

Minäkin olen saanut useita palautteita siitä, että yhä suurempi osuus kotiin palveluita vievien henkilöiden työajasta kuluu työssä liikkumisen kannalta välttämättömän auton pysäköimiseen, oikeammin sanottuna vapaan pysäköintipaikan etsimiseen tai liikkumiseen kaukaa löydetyn parkkipaikan ja asiakkaan asunnon välillä. 

Aloitteessa oli tuotu tämä ongelma esille etenkin kaupunkinäkökulmasta. Kaupungeissa tämä ongelma on tietenkin suurin, mutta nykyisillä rakennus-, katu-, parkkipaikkamitoituksilla näitä ongelmia on kasvavissa määrin kaupunkien lisäksi myös maaseutujen taajamissa. 

Vaikka aloitetta ei tässä yhteydessä esitetä hyväksyttäväksi, on hyvä, että valiokunta muotoili asiasta lausumaehdotuksen numero 2. Lausumassa ”eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi ja valmistelee viipymättä asiassa tarvittavat säännösmuutokset”. 

Toivottavasti tämä työ etenee erittäin vauhdikkaasti ja asiaan saadaan hyvä ratkaisu. 

17.45 
Sari Essayah kd :

Arvoisa rouva puhemies! Nostan esille aivan saman asian kuin edustaja Viljanen edellisessä puheenvuorossa elikkä kotihoitoa ja vastaavia kotiin tarjottavia palveluita tarjoavien henkilöitten ongelmat saada erityisesti kaupunkialueella autonsa paikoitettua. Siinä mielessä on hyvä, että vaikka tätä aloitetta ei ole sinällänsä hyväksytty, niin kuitenkin lausumatasolla tähän otetaan kantaa. Toivotaan, että tässä myöskin sitten tarvittavat säännösmuutokset tehdään, koska on todellakin kohtuutonta, kun tiedämme tänä päivänä, minkälaisella rytmillä nämä kotihoidon palveluja tarjoavat henkilöt menevät paikasta toiseen, jos siitä ajasta vielä joudutaan käyttämään iso osa siihen, löytääkö parkkipaikkaa vai eikö, ja sitten pahimmassa tapauksessa kun sieltä asiakkaan luota tulee, niin siellä on kenties pysäköintivirhemaksu odottamassa ikkunassa. 

Tässä oli myöskin hyvä kuunnella edustaja Kulmalan asiantuntevaa puheenvuoroa tieliikennelain muutoksista ja toisaalta niistä asioista, jotka tuolla lainsäädännössä säilyvät, ja hän kyllä hyvin asiantuntevasti arvioi sitä, että vaikka lainsäädännössä sinällänsä varmasti on oikeita asioita, niin on myöskin hänen arvionsa mukaan tietynlaisia pettymyksiä. Kiinnitin kyllä huomiota tähän samaan asiaan, minkä hän mainitsi, elikkä valkoiseen väriin vaihtamiseen keltaisesta väristä, että kyllä nämä luonnonolosuhteetkin olisi hyvä ottaa huomioon. Siinä mielessä ei pitäisi lähteä vain miettimään, että miten nyt siellä Keski-Euroopassa ajetaan — aivan erilaisissa olosuhteissa — ja sen mukaisesti lähteä näitä huomiovärejä muuttamaan.  

Toisaalta myöskin samaan asiaan kiinnitin huomiota, että vaikka kypärän käyttämättä jättäminen ei ole rangaistavaa, niin se kuitenkin edelleen siellä suosituksena pidetään, ja myöskin heijastimen käytöstä on siellä edelleenkin ne kirjaukset. Nämä ovat todellakin tärkeitä asioita, ja erityisesti lasten ja nuorten kohdalla on hyvä näihin asioihin jo pienestä pitäen totuttautua ja niitä opetella. Silloin ne varmasti säilyvät myöskin tienkäyttäjän ominaisuuksissa sitten myöhemmälläkin iällä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—14 i proposition RP 180/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 24/2015 rd, LM 46/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.