Senast publicerat 05-06-2021 14:20

Punkt i protokollet PR 74/2018 rd Plenum Tisdag 26.6.2018 kl. 13.59—17.57

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 58/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2018 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
17.53 
Sari Essayah kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä lainsäädännössä on kyseessä se erittäin tärkeä asia, että tällä pystytään antamaan koulumatkatukea myöskin niille henkilöille, joitten oppivelvollisuusikä on jo ylittynyt ja joitten on kuitenkin tosi tärkeää saada itsellensä perusopetuksen lopputodistus ja sitä kautta päästä sitten etenemään myöskin jatko-opintoihin ja kohti suomalaisia työmarkkinoita. Siinä mielessä, vaikka tämä ryhmä, jolleka tämä tuki tullaan osoittamaan, on varsin pieni, voisi sanoa, että sellaisena signaalina syrjäytymiskehityksen ehkäisemisestä ja myöskin yhteiskuntaan kiinni pääsemisessä tällä on äärimmäisen tärkeä merkitys. Siinä mielessä tämä on todellakin kannatettava ja tuettava esitys. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 58/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.