Senast publicerat 10-06-2021 20:10

Punkt i protokollet PR 74/2021 rd Plenum Torsdag 10.6.2021 kl. 16.00—19.43

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Regeringens propositionRP 61/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 61/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.