Senast publicerat 05-06-2021 23:37

Punkt i protokollet PR 75/2019 rd Plenum Onsdag 4.12.2019 kl. 14.00—22.45

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 31/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2019 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 11/2019 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
22.14 
Paula Risikko kok :

Arvoisa puhemies! Tämähän on itse asiassa hallintovaliokunnan mietintö, mutta koska sivistysvaliokunta antoi siihen lausuntonsa, niin haluan kertoa, mitä me sanoimme siinä lausunnossa ja miten se on vaikuttanut.  

Elikkä määräaikaisten vähennysten muuttaminen pysyviksi on se ongelma, eli valiokunta kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota hallituksen esityksessä käsiteltäviin kunnan valtionosuuksiin kohdistuviin vähennyksiin, joita on tehty tiettyjen hankkeiden rahoittamiseksi. Mietinnössä on sitten lueteltu, minkälaisia hankkeita on rahoitettu näillä valtionosuuksilla, ja ne ovat olleet väliaikaisia vähennyksiä valtionosuuksista. 

No, sitten täällä kerrotaan siitä, että hallituksen esityksessä ehdotetaan, että 36 §:stä kumotaan edellä todetut määräaikaisia vähennyksiä koskevat momentit. Siellä kerrotaan sitten, mitkä näistä määräaikaisista vähennyksistä tulisivatkin pysyviksi vähennyksiksi. Siellä oli ihan näyttöä meille siitä, että sellaiset hankkeet, jotka periaatteessa ovat jo loppuneet, jäivätkin yhtäkkiä sitten pysyviksi vähennyksiksi valtionosuuksista. Niinpä sivistysvaliokunta katsoo, että vaikka tässä esityksessä edellä mainitut pysyviksi vähennyksiksi ehdotetut euromääräiset erät eivät ole suuria ja rahankäytön tarkoitukset ovat perusteltuja, tulee valtionosuuden vähennyksillä resursoitavien toimintojen rahoituksen perusteet ja tarpeet tarkistaa vuosittain. Tämä on merkityksellistä myös tulevaisuutta ajatellen, kun vastaavaa toimintojen rahoittamisen mallia voidaan käyttää jatkossa muihinkin kohteisiin.  

Valiokunta pitää tarpeellisena, että hallintovaliokunta tarkastelee mietinnössään perusteita vähentää kuntien valtionosuuksia valtionhallinnon tasolla toteutettavien hankkeiden rahoittamiseksi. No, tämähän on varmasti helppo ottaa valtionosuuksista erilaisiin hankkeisiin, mutta kyllä minä nyt oikein toivon, että oikeasti löytyisivät ne rahat, että niitä ei valtionosuuksista tarvitsisi ottaa, ja sitten varsinkin, jos ne hankkeet loppuvat, ne vähennykset eivät muuttuisi pysyviksi, koska se on aina sitten sieltä valtionosuuksista pois.  

Me annoimme tällaisen lausunnon hallintovaliokunnalle, ja kiitos, hallintovaliokunta on huomioinut tämän. Määräaikaisten vähennysten muuttaminen pysyviksi on täällä mietinnössä todettu, eli kyllä se on täällä noteerattu. Tietenkin minä olisin toivonut, että olisi hallintovaliokunta voinut tehdä ihan lausuman tästä, koska kyllä tämä minun mielestäni sen verran iso asia on, että ainakin tätä kannattaisi selvittää, kuinka suuri. Nämä ovat pieniä rahaeriä, mutta ne saattavat kunnissa vaikuttaa. Tämä on vähän sellainen periaatekysymys. Minä olisin itse ollut sitä mieltä, että tämä olisi ollut hallintovaliokunnassa kyllä lausuman paikka, vaikka hyvin neutraali selvittämisen tai arvioinnin paikka edes, mutta sitä täällä nyt ei ole. Mutta tämä kannattaa pitää kyllä jatkossa mielessä. — Kiitos.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 31/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.