Senast publicerat 15-06-2021 18:01

Punkt i protokollet PR 76/2021 rd Plenum Tisdag 15.6.2021 kl. 14.00—16.55

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Regeringens propositionRP 241/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2021.