Senast publicerat 05-06-2021 11:52

Punkt i protokollet PR 78/2017 rd Plenum Onsdag 28.6.2017 kl. 14.00

4.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021

Statsrådets redogörelseSRR 4/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2017 rd
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-134842
Förslag till ställningstaganden 27.6.2017
Bilaga 4A
Enda behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån finansutskottets betänkande FiUB 4/2017 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 27.6.2017. 

Under debatten har Pia Viitanen understödd av Riitta Myller föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 1. 

Ozan Yanar har understödd av Jyrki Kasvi föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 2. 

Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 3. 

Eva Biaudet har understödd av Mats Löfström föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 4. 

Vidare har Peter Östman understödd av Päivi Räsänen föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 5. 

Dessutom har Jari Ronkainen understödd av Ville Vähämäki föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande som delats ut till ledamöterna (Bilaga till protokollet 4A) och Kari Uotila har understödd av Mats Nylund föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande som delats ut till ledamöterna (Bilaga till protokollet 4A). 

Redogörelsen godkändes. 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Vid omröstningarna ställs först Kari Uotilas förslag enligt reservation 3 mot Pia Viitanens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Eva Biaudets förslag, därefter ställs det härvid segrande förslaget mot Ozan Yanars förslag och därefter det segrande förslaget mot Peter Östmans förslag. Det segrande förslaget vid denna omröstning ställs mot Jari Ronkainens förslag och därefter ställs det härvid segrande förslaget mot Kari Uotilas förslag enligt den utdelade kopian. Slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Pia Viitanens förslag "ja", Kari Uotilas förslag enligt reservation 3 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 33 nej, 14 avstår; 38 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pia Viitanens förslag. 
2) Eva Biaudets förslag "ja", Pia Viitanens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 85 ja, 65 nej, 14 avstår; 35 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Eva Biaudets förslag. 
3) Ozan Yanars förslag "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 22 nej, 15 avstår; 34 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ozan Yanars förslag. 
4) Peter Östmans förslag "ja", Ozan Yanars förslag "nej".
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej, 14 avstår; 35 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag. 
5) Jari Ronkainens förslag "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 92 ja, 73 nej; 34 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Jari Ronkainens förslag. 
6) Kari Uotilas förslag enligt den utdelade kopian "ja", Jari Ronkainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 137 ja, 26 nej; 36 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag enligt den utdelade kopian. 
7) Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag enligt den utdelade kopian "nej".
Omröstningsresultat: 90 ja, 74 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 4/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.