Senast publicerat 05-06-2021 11:52

Punkt i protokollet PR 78/2017 rd Plenum Onsdag 28.6.2017 kl. 14.00

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning

Regeringens propositionRP 51/2017 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2017 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.6.2017. 

Under debatten har Anna Kontula understödd av Kari Uotila föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 137 ja, 24 nej, 1 avstår; 37 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.