Senast publicerat 24-08-2022 13:39

Punkt i protokollet PR 79/2022 rd Plenum Onsdag 22.6.2022 kl. 14.01—15.43

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen

Regeringens propositionRP 97/2022 rd
Remissdebatt
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 

För remissdebatten reserveras i detta skede högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Debatt, minister Henriksson. 

Debatt
14.53 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies, värderade talman! Käsiteltävänä on ehdotus Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia eli HEUNIa koskevan lain muuttamiseksi. HEUNI on Suomen ja YK:n välisellä sopimuksella vuonna 1981 perustettu itsenäinen ja riippumaton tutkimusinstituutti. Instituutin tehtävänä on tehdä tutkimusta, järjestää asiantuntijakokouksia sekä jakaa tietoa kriminaalipolitiikan alalta. 

HEUNIsta on annettu laki ja asetus vuonna 82. Näitä säädöksiä on hieman muutettu kuluneina vuosina, mutta ne ovat monilta osiltaan vanhentuneet. Erityisesti virkamiesoikeudelliset säännökset sekä monet hallinnolliset asiat ja käytännöt ovat muuttuneet lain säätämisen jälkeen. HEUNIn henkilökuntaa koskevia säännöksiä muutettaisiin nyt niin, että ne olisivat valtion virkamieslain ja ‑asetuksen mukaisia. Lain säännöksiä olisi perusteltua muuttaa myös HEUNIssa noudatetun vakiintuneen käytännön mukaisiksi. Muutokset vähentäisivät asioiden käsittelyyn liittyviä tulkintaongelmia, ja muutokset myös lisäisivät HEUNIn itsenäisyyttä. 

Arvoisa puhemies! Keskeisimpänä sisällöllisenä muutoksena voidaan pitää sitä, että nykyinen oikeusministeriön vahvistama johtosääntö korvattaisiin HEUNIn johtajan antamalla työjärjestyksellä. Tällä muutoksella lisättäisiin HEUNIn itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Muutos olisi myös nykyisten valtionhallinnon organisaatioita koskevien periaatteiden mukainen. 

Det vill säga den viktigaste innehållsmässiga ändringen i den här rätt tekniska propositionen kan anses vara att den nuvarande instruktionen som fastställts av justitieministeriet ersätts med en arbetsordning som ges av institutets direktör. Genom den här ändringen ökas HEUNIs självständighet och oberoende. Ändringen är också förenlig med de nuvarande organisationsprinciperna inom statsförvaltningen. 

Esitettyjen muutosten toteuttaminen edellyttäisi myös asetuksen muuttamista. Lain asetuksenantotoimivaltuussäännös tulisi muuttaa perustuslain edellyttämäksi, eli laissa säädettäisiin täsmällisesti ja tarkkarajaisesti, mistä asetuksessa voidaan säätää. Lain uudistamista rajoittaa se, että osa lailla säädeltävistä asioista kuuluu tuon edellä mainitun YK:n kanssa solmitun sopimuksen alaan. Ulkoministeriön kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty esityksen mukaisiin ehdotuksiin, jotka eivät mene kyseisen sopimuksen alaan sillä tavoin, että pitäisi käydä sopimusneuvotteluja YK:n kanssa. Kyse on siis sellaisista säännöksistä, joita voidaan kansallisesti itsenäisesti muuttaa. Tässä vaiheessa ei pidetty perusteltuna eikä aikataulullisesti edes mahdollisena tavoitella sopimusmuutoksia. HEUNIn toimintaedellytysten lisäämiseksi on tärkeää toteuttaa nyt ehdotetut muutokset joutuisasti, ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta lukien. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.