Senast publicerat 04-06-2021 18:01

Punkt i protokollet PR 80/2015 rd Plenum Fredag 11.12.2015 kl. 13.00—13.53

9.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)

Regeringens propositionRP 30/2015 rd
Regeringens propositionRP 118/2015 rd
BudgetmotionBM 1-362/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 14.12.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2015. 

Talman Maria Lohela
:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen:  

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in ändringsförslagen till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation.  

Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till. 

Ändringsförslagen gällande huvudtitlarna 21—31 ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 14.12.2015 kl. 14 och övriga ändringsförslag senast tisdag 15.12 kl. 12.00. 

Förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i fråga om de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. 

Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt om hela budgetpropositionen. 

Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen, allmänna motiveringen och slutligen förslaget till tillämpning av budgeten. 

Om respektive huvudtitel tillåts först allmän debatt, därefter framställs förslagen under huvudtiteln i nummerordning. Eftersom förslagen tas in i protokollet i den form de har i kopiorna räcker det med en hänvisning till numret på förslaget. Efter att förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. När alla förslag har framställts verkställs omröstningar. Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om ett kapitel eller övriga punkter under huvudtiteln, anses de ha blivit godkända enligt finansutskottets betänkande. 

Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. I övrigt är förfaringssättet det samma som vid behandlingen av huvudtitlarna.  

Förfaringssättet godkändes.