Senast publicerat 05-06-2021 23:28

Punkt i protokollet PR 80/2019 rd Plenum Onsdag 11.12.2019 kl. 14.00—17.56

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 63/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2019 rd
Bilaga till protokollet EDK-2020-AK-282142
Ändringsförslag 11.12.2019
Bilaga 6A
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 3/2019 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2019. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

9 § 

Veikko Vallin /saf föreslog understödd av Mauri Peltokangas /saf att paragrafen godkänns enligt ett ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 6A) 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 126 ja, 33 nej; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 63/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.