Senast publicerat 18-06-2021 15:07

Punkt i protokollet PR 80/2021 rd Plenum Fredag 18.6.2021 kl. 12.59—14.33

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 265/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 7, 119/2020 rd
MedborgarinitiativMI 9/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 19/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 17.6.2021. 

Under den allmänna debatten har Heikki Vestman understödd av Heikki Autto föreslagit att lagförslaget i reservation 2 läggs som grund för behandlingen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Heikki Vestmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 33 ja, 22 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 265/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 17 och 78/2020 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 9/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.