Senast publicerat 18-06-2021 14:19

Punkt i protokollet PR 80/2021 rd Plenum Fredag 18.6.2021 kl. 12.59

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Regeringens propositionRP 1/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 1/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.